Tiny Hotel

Privacy statement

 

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en zullen daarom uiterst zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren we jou over de wijze waarop Tiny-Hotel omgaat met jouw persoonsgegevens.

Dit statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gasten van onze accommodaties en bezoekers op onze website, https://tiny-hotel.nl/.

Voor informatie over hoe er met jouw privacy wordt omgegaan op andere websites, waaronder websites waarnaar wordt doorgelinkt via onze website, verwijzen we naar het privacy statement van de desbetreffende website(s).

WIJ VERWERKEN JOUW PERSOONSGEGEVENS IN DE VOLGENDE GEVALLEN:

Noodzakelijk voor het uitvoeren of tot stand laten komen van overeenkomsten
Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor het afhandelen van aanvragen of reserveringen voor onze accommodatie(s).

Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen
Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:
o het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening;
o het voeren of afhandelen van geschillen;
o het beveiligen en beheren van onze systemen;
o het gebruiken van de gegevens voor marketingdoeleinden;
o het voorkomen, detecteren en afhandelen van onregelmatigheden.
Wij zullen bij deze verwerkingen altijd ons gerechtvaardigd belang afwegen tegen jouw privacy belang.

Toestemming
Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken op basis van vrijelijke, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming. Als de verwerking op basis van toestemming plaatsvindt, heb je altijd de mogelijkheid om deze weer in te trekken. Dit kan door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan dit statement.

Wij streven naar een rechtmatige en transparante verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet op een manier die onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Als wij jouw persoonsgegevens verder willen verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zullen wij jou aanvullend informeren voor zover dit noodzakelijk is.

Als je bepaalde informatie niet aan ons verstrekt (ondanks een verzoek daartoe), kunnen wij (een van) de overeenkomsten die wij met jou zijn aangegaan mogelijk niet uitvoeren. Daarnaast kunnen wij mogelijk niet aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Wij zullen je uiteraard tijdig informeren wanneer dit het geval is.

WIJ VERWERKEN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS:

De persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze doeleinden te bereiken zijn:
• NAW-gegevens (en eventueel afwijkend bezorgadres)
• (mobiel) telefoonnummer
• e-mailadres
• geslacht
• betalingsgegevens
• IP-adres

Wij verwerken geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens.

VERSTREKKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS AAN VERWERKERS EN DERDEN:

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Mogelijke verstrekking aan derden gebeurt altijd in overeenstemming met de wet. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid en in overeenstemming met in Nederland geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen die ons ondersteunen bij onze dienstverlening. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de AVG). Deze partijen bestaan onder meer uit:
• hostingdiensten die door ons zijn ingeschakeld;
• clouddiensten voor de opslag van data;
• ondersteunende dienstverleners voor het versturen van marketingberichten;
• logistieke partner.

Hierboven staan enkel de categorieën ontvangers beschreven in plaats van de bedrijfsnamen van de ontvangers. Dit zorgt ervoor dat bij wijziging van de partijen die wij inschakelen het Privacy Statement niet hoeft te worden aangepast. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de partijen die wij inschakelen.

DOORGIFTE VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER:

Jouw persoonsgegevens worden door ons en onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het is echter mogelijk dat jouw persoonsgegevens in de toekomst buiten de EER worden verwerkt. Wij zullen dat altijd doen conform de geldende privacyregelgeving en maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken, waaronder jou daarover nader informeren.

BEWAARTERMIJNEN:

Het bewaren van jouw persoonsgegevens vindt plaats voor het verrichten van onze diensten, het kunnen leveren van bewijs, om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven of voor statistische doeleinden en/of andere onderzoeksdoeleinden.

Bij het vaststellen van de termijnen door ons wegen de volgende factoren mee:
• omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens;
• het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde verstrekking van jouw persoonsgegevens;
• de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken;
• de mogelijkheden om deze doeleinden op een andere manier te realiseren;
• de geldende wettelijke voorschriften.

Bovenstaande komt neer op een bewaartermijn van zeven jaar van reserveringsgegevens in verband met onze fiscale bewaarplicht.

JOUW RECHTEN:

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te geven in jouw persoonsgegevens. Als je een verzoek indient, verlenen wij jou een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben, tenzij dit niet mogelijk is vanwege prevalerende zwaarwichtige belangen van anderen.

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn, kan je bezwaar maken of ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kan je ons verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Ten slotte is het ook mogelijk ons te verzoeken om jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Bovenstaande bezwaren en verzoeken zullen, in overeenstemming met de wet, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek door ons worden behandeld. Je wordt vervolgens geïnformeerd of wij voldoen aan het verzoek en wat eventueel de reden is voor het weigeren van het verzoek. Je kunt het verzoek indienen via de contactmogelijkheden onderaan dit Privacy Statement. Wij kunnen hierbij aanvullende informatie aan jou vragen om jouw identiteit vast te stellen.

COOKIES:

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op jouw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als je onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De gegevens (waaronder gegevens die niet herleidbaar zijn naar jou als persoon) die wij onder meer kunnen verzamelen zijn:
• browsergegevens;
• systeemgegevens;
• geografische gegevens;
• duur van jouw bezoek;
• pagina’s die je bezoekt;
• hyperlinks waar je op klikt;
• locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;
• verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Bovenstaande gegevens kunnen worden verzameld met de volgende cookies:

Sessie cookies:
Met behulp van sessie cookies kunnen wij gegevens opslaan totdat je jouw browser sluit. Hierdoor kunnen wij jou een gepersonaliseerde gebruikerssessie bieden. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op jouw wensen of op jouw surfgedrag.
o Bezoekersimpact: deze cookies hebben geen tot weinig gevolgen voor jouw privacy. Deze cookies verwerken géén persoonsgegevens, of slechts voor korte duur.

Functionele cookies:
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies ook om de website aan jouw wensen aan te passen.
o Bezoekersimpact: deze cookies hebben geen tot weinig gevolgen voor jouw privacy. Deze cookies verwerken géén persoonsgegevens, of slechts voor korte duur.

Marketing cookies:
Wij gebruiken marketing cookies om jou te kunnen voorzien van informatie die zo relevant mogelijk voor jou is. Dit geldt niet alleen voor de inhoud van onze website, maar ook voor getoonde advertenties (van derden). Wij kunnen zo een beeld krijgen van jouw vermoedelijke interesses en onze website(s) en advertenties daarop aanpassen.
o Bezoekersimpact: deze cookies hebben weinig tot gemiddelde gevolgen voor jouw privacy. Deze cookies kunnen persoonsgegevens verwerken voor een langere periode.

HIERONDER TREF JE EEN OVERZICHT AAN VAN DE COOKIES DIE DOOR ONS OP ONZE WEBSITE WORDEN GEPLAATST:

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te geven in jouw persoonsgegevens. Als je een verzoek indient, verlenen wij jou een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben, tenzij dit niet mogelijk is vanwege prevalerende zwaarwichtige belangen van anderen.

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn, kan je bezwaar maken of ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kan je ons verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Ten slotte is het ook mogelijk ons te verzoeken om jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Bovenstaande bezwaren en verzoeken zullen, in overeenstemming met de wet, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek door ons worden behandeld. Je wordt vervolgens geïnformeerd of wij voldoen aan het verzoek en wat eventueel de reden is voor het weigeren van het verzoek. Je kunt het verzoek indienen via de contactmogelijkheden onderaan dit Privacy Statement. Wij kunnen hierbij aanvullende informatie aan jou vragen om jouw identiteit vast te stellen.

 

Smoobu

Geldigheid: Sessie 
Smoobu is een software voor de verhuurders van recreatie accommodaties. De gegevens die u op onze website invoert, inclusief eventuele opmerkingen, zijn persoonsgegevens en worden door ons verwerkt en gebruikt om ervoor te zorgen dat de boeking wordt verwerkt en de gevraagde service wordt geleverd. We gebruiken uw gegevens ook om u te voorzien van informatie die relevant is voor de boeking of voor uw verblijf. De persoonlijke gegevens die tijdens de boeking worden verzameld, worden doorgestuurd naar de volgende derden: Smoobu GmbH – Smoobu.com

 

Vimeo

Geldigheid: Sessie
Onze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. https://vimeo.com/privacy

 

Stripe

Geldigheid: 2 jaar

Met het betaalplatform van Stripe kan onze website wereldwijd betalingen via creditcards, debitcards en populaire betaalmethoden accepteren.

 

Mollie

Geldigheid: 5 jaar

Mollie is een betaaldienstverlener die haar klanten (zoals webshops) de mogelijkheid biedt online betalingen van consumenten (betalers) te accepteren.

 

Google Analytics

Geldigheid: 2 jaar

Met Google Analytics meten we hoe je tiny-hotel.nl gebruikt.

COOKIES WEIGEREN DIE VIA ONZE WEBSITE ZIJN GEPLAATST:

Als je onze website bezoekt, wordt er een cookiemelding weergegeven. Daar kan je zelf bepalen in hoeverre onze cookies bij jou worden geplaatst.

De meeste browsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder tref je een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website.
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

SLOTBEPALINGEN:

Klachten:
Als je een klacht hebt of een andere vraag over de manier waarop wij met jouw privacy omgaan, kan je contact met ons opnemen. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk relevante informatie over jouw klacht of vraag mee te zenden.

Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je desondanks niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht, dan kan je hierover contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens) en desgewenst daar een klacht indienen.

Contactgegevens:
Bij vragen over dit Privacy Statement of over de wijze waarop wij met jouw privacy omgaan, kan je ons bereiken op de volgende wijzen:

Per e-mail: info@tiny-hotel.nl

Aanpassingen Privacy Statement:
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2022