Tiny Hotel
tinyhotel

Algemene voorwaarden en huisregels

Op deze pagina bekijk je de algemene voorwaarden en de huisregels van Tiny HotelHuishoudelijk reglement Tiny Hotel

Aankomst- en vertrektijden

The Farm

 • Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 uur. 
 • Bij Sheep House check je aan het einde van je verblijf voor 10:00 uur uit, bij Farm House voor 11:00 uur. Eerder aankomen of later vertrekken is helaas niet mogelijk.

The Forest

 • Voor alle drie de huizen op ‘The Forest’ is inchecken mogelijk vanaf 15:00 uur.
 • Uitchecken is mogelijk tot 10:00 uur. Eerder aankomen of later vertrekken is helaas niet mogelijk.


Algemeen

 • Overnachtende bezoekers worden ingeschreven in de administratie van Tiny Hotel in verband met het bij te houden nachtregister. Het is daarom van belang altijd het juiste aantal overnachtende bezoekers aan te geven tijdens het boekingsproces of achteraf. 
 • Iedereen die het terrein van Tiny Hotel betreedt dient maatschappelijk aanvaardbaar gedrag te vertonen.
 • Dagbezoekers zijn geen kosten verschuldigd en mogen geen gebruik maken van de sauna. Dagbezoekers dienen van te voren kenbaar gemaakt te worden.
 • Bij Tiny Hotel zijn geen huisdieren toegestaan. De eigenaar kan hiervan afwijken in geval van bijzondere omstandigheden.
 • Het afval dien je in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Er dient geen zichtbaar vuil en/of glaswerk rond de cabin aanwezig te zijn.
 • De nachtrust gaat in vanaf 23:00 tot 08:00 uur. Het is dan niet toegestaan tv en/of ander lawaai te veroorzaken, wat voor de overige gasten hinder kan opleveren.
 • Muziek is buiten niet toegestaan.
 • Je logeert in een beschermd natuurgebied, heb respect voor dier en natuur.
 • De cabins zijn uitsluitend bestemd voor recreatieve doeleinden. Het organiseren van feesten en/of evenementen is niet toegestaan op het erf/cabins.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering is overeengekomen of het verblijf van meer personen dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan. Dit zal leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder dat je het recht hebt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen.
 • Het is niet toegestaan (bij ons gehuurde) handdoeken, bedlinnen en/of ander beddengoed mee naar buiten te nemen. Hetzelfde geldt voor meubilair: wat binnen hoort, moet daar ook blijven.


Auto’s en parkeren
The Farm

 • Je auto parkeer je op onze algemene parkeerplaats. Bij het laden en lossen tijdens je aankomst en vertrek kan je de auto wel in de buurt van het huisje parkeren.
 • Het parkeren van auto’s op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, is niet toegestaan. Let erop dat de hoofdweg te allen tijde beschikbaar dient te zijn voor hulpdiensten. 

The Forest

 • Je auto parkeer je op onze algemene parkeerplaats. Helaas kan je niet laden en lossen bij het huisje omdat ‘The Forest’ een autoloos park is. Bij aankomst vind je bolderkarren waar je je spullen mee naar het huis kan vervoeren.
 • Het parkeren van auto’s op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, is niet toegestaan. Let erop dat de hoofdweg te allen tijde beschikbaar dient te zijn voor hulpdiensten. 


Barbecue/open vuur/brand
The Farm

 • Het is verboden open vuur te stoken op het terrein. Het maken van een kampvuur in de daarvoor bestemde vuurschaal is wel toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een kampvuur te verbieden.
 • Zelf meegenomen barbecues zijn toegestaan, met uitzondering van wegwerp barbecues.
 • Het gebruik van een barbecue op het park is toegestaan mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken en schuttingen staat. De barbecue moet op het stenen terras worden geplaatst. Ook dient er binnen handbereik de tuinslang klaar te staan voor noodgevallen. Wij behouden ons het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van de outdoor oven te verbieden.
 • Als door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dient de gast onmiddellijk alarm te slaan zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust.

The Forest

 • Het is verboden open vuur te stoken op het terrein. Het maken van een kampvuur in de daarvoor bestemde outdoor oven is wel toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een kampvuur te verbieden.
 • Zelf meegenomen barbecues zijn niet toegestaan
 • Het gebruik van de outdoor oven op het park is toegestaan mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en de cabin staat. De outdoor oven mag niet op de veranda worden geplaatst. Ook dient er binnen handbereik de tuinslang klaar te staan voor noodgevallen. Wij behouden ons het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van de outdoor oven te verbieden.
 • Als door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dient de gast onmiddellijk alarm te slaan zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust.


Het is niet toegestaan om:

 • Zonder overleg en toestemming van Tiny Hotel bomen of struiken te kappen en of te snoeien.
 • Bedden e.d. te luchten, drooglijnen te spannen of enig ander materiaal aan bomen te bevestigen.
 • Tenten, partytenten en/of windschermen te plaatsen.
 • Op het algemene (parkeer)terrein objecten zoals caravans, trailers en aanhangwagens te parkeren of te stallen.
 • Verbouwingswerkzaamheden en of andere werkzaamheden uit te voeren welke overlast en/of geluidshinder kunnen veroorzaken.
 • Te roken in de accommodatie.


Overige

 • De eigenaar heeft geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten.
 • Bij beschadiging van eigendommen van het park kun je aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is niet toestaan om binnen in het vakantiehuis te gourmetten, pizzarette en/of vergelijkbare activiteiten te ondernemen.
 • Het gebruik of dealen van drogerende middelen bij Tiny Hotel is ten strengste verboden. De eigenaar kan bij verdenking hiervan de desbetreffende persoon hierover navragen. Indien bezit en/of gebruik wordt geconstateerd zal de desbetreffende persoon (personen) de toegang tot Tiny Hotel worden ontzegd.
 • Aan de dieren en activiteiten op/bij The Farm zijn risico’s verbonden. Bij alles geldt: betreden op eigen risico.
 • Openbaar dronkenschap is niet toegestaan.
 • Fotoshoots zijn bij Tiny Hotel niet toegestaan tijdens je verblijf. Hier gelden andere tarieven voor, hiervoor kun je contact opnemen met Tiny Hotel om de mogelijkheden te bespreken.
 • Ieder verblijf bij Tiny Hotel dient te worden geboekt door iemand die ook daadwerkelijk bij Tiny Hotel zal verblijven. Mocht je een nacht cadeau willen geven, neem dan contact op met Tiny Hotel, zodat we dit kunnen bespreken.
 • Bij het niet naleven van dit reglement kan de eigenaar besluiten gasten te verwijderen van het terrein of de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van de verschuldigde huursommen.
 • Alle gasten dienen de, in de algemene voorwaarden en de huisregels opgenomen, voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de faciliteiten gelden.
 • Overtreding van deze voorwaarden en regels en het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel kunnen verwijdering van Tiny Hotel tot gevolg hebben waarbij de toegang tot Tiny Hotel kan worden ontzegd, zonder dat je het recht hebt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van de eigenaar om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt.
 • Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van de eigenaar, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de gast de toegang tot Tiny Hotel worden ontzegd. De eigenaar behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom in rekening te brengen.
 • De tuin en de rest van het erf hebben ook tijdens de boekingen onderhoud nodig. Ook kan het zo zijn dat er iets nieuws wordt gebouwd. Het kan dus gebeuren dat er werkzaamheden verricht moeten worden. Uiteraard niet in het vakantiehuisje.
Recron Voorwaarden Vakantieverblijven

Artikel 1: Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: TINY-HOTEL

Adres: Heibloem 11, 5388 VV, Nistelrode

Telefoonnummer: 06-24997824

E-mailadres: info@tiny-hotel.nl 

KvK-nummer: 82703906 

Btw-identificatienummer: 862573142B01 

Huurder: de persoon die met Verhuurder een Overeenkomst sluit voor het huren van de Accommodatie.

Accommodatie: het vakantieverblijf dat Verhuurder aanbiedt.

Voorwaarden: deze set algemene voorwaarden.

Overeenkomst: de tussen Verhuurder en Huurder te sluiten en/of gesloten overeenkomst voor de huur van de Accommodatie voor gebruik dat naar zijn aard slechts van korte duur is, zoals bedoeld in artikel 7:232 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Medehuurder: mede op de Overeenkomst aangegeven perso(o)n(en).

Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de Verhuurder, Huurder en/of zijn Medehuurder(s).

Reissom: het totale bedrag voor de huur van de Accommodatie, inclusief toeristenbelasting, BTW en andere bijkomende kosten zoals servicekosten en (eind)schoonmaak.

Annulering: de schriftelijke opzegging door de Huurder van de Overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.


Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de Accommodatie. 

Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en/of Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen Verhuurder en Huurder zijn overeengekomen.

Bij tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.

Artikel 3: Aanbod en boeking

Verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan Huurder ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode, het overeengekomen aantal personen en de overeengekomen prijs.

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Huurder de Accommodatie reserveert via het (online) boekingsproces en de betaling en de (boeking)gegevens zijn ontvangen door Tiny-Hotel. Huurder kan na de totstandkoming van de Overeenkomst geen rechten ontlenen aan prijskortingen of aanbiedingen die  vóór de totstandkoming niet kenbaar zijn gemaakt aan Verhuurder.

De Accommodatie kan enkel worden gereserveerd door personen die ouder zijn dan 18 jaar. Als Medehuurder(s) jonger zijn dan 18 jaar, dient Huurder gedurende het volledige verblijf deze personen te vergezellen.

Afbeeldingen op onze website en onze social mediakanalen zijn een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de Accommodatie. Aan deze afbeeldingen, waaronder de inrichting van de Accommodatie, kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Tarieven en betalingen

Huurder dient de volledige Reissom direct bij het boeken van de Accommodatie te voldoen. 

De Reissom moet worden voldaan in euro’s, tenzij anders vermeld. 

Betalingen dienen te worden overgemaakt naar NL17 RABO 0368 0992 29 t.n.v. TINY-HOTEL. Als datum van betaling geldt de datum waarop de betaling op de bankrekening van Verhuurder is ontvangen.

Indien Huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Verhuurder het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Verhuurder op volledige betaling van de Reissom.

Onverminderd het voorgaande lid, dient de totale Reissom te allen tijde volledig voldaan te zijn voor de dag van aankomst bij gebreke waarvan Verhuurder gerechtigd is Huurder de toegang tot de Accommodatie te ontzeggen.

Door Verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van Huurder. Indien de totale Reissom niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Waarborgsom
Op eerste verzoek van Verhuurder is Huurder verplicht een waarborgsom bij Verhuurder te deponeren op een door Verhuurder te bepalen wijze, ter hoogte van de Reissom. Deze waarborgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die Verhuurder kan lijden bij niet-nakoming van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden door Huurder, Medehuurders en/of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven.

Artikel 6: Verblijf
Huurder is verplicht de huisregels van Verhuurder, welke hierboven te vinden zijn, na te leven.

Gebruik van de Accommodatie door Derden is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

Huurder is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven, waaronder de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de dieren. Huurder draagt er tevens zorg voor dat Medehuurder(s) en/of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Huurder is verplicht direct melding te maken bij Verhuurder als schade wordt veroorzaakt aan de Accommodatie, waaronder de inboedel, door Huurder en/of het Reisgezelschap.

Artikel 7: Wijziging en annulering
Bij annulering van de reservering betaalt de Huurder een vergoeding aan de Verhuurder. Deze bedraagt:

A.   bij Annulering méér dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;

B.   bij Annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

C.   bij Annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

D.   bij Annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs

E.   bij Annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Indien nakoming van de Overeenkomst door Verhuurder redelijkerwijs niet (meer) mogelijk is door omstandigheden die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen, kan Verhuurder de reservering wijzigen of annuleren. Verhuurder zal Huurder hiervan in kennis stellen en Huurder de mogelijkheid bieden om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij het slechts een geringe wijziging betreft die redelijkerwijs niet in verhouding staat tot ontbinding van de Overeenkomst. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zal Verhuurder de volledige Reissom aan Huurder restitueren.

In geval van restitutie ingevolge voorgaande bepalingen, streeft Verhuurder ernaar het reeds betaalde deel van de Reissom dat voor restitutie in aanmerking komt, binnen 14 dagen na Annulering of ontbinding terug te betalen.

Artikel 8: Tussentijds beëindiging door Verhuurder
Verhuurder kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien Huurder, Medehuurder(s) en/of derde(n) ondanks voorafgaande waarschuwing:

A.   de verplichtingen uit de Overeenkomst, Voorwaarden, huisregels en/of overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Verhuurder niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt voortgezet;

B.   overlast aan Verhuurder en/of andere huurder(s) van Accommodatie(s) bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de Accommodatie bederft;

C.   door gebruik van de Accommodatie in strijd met de bestemming van de Accommodatie en/of het terrein handelt.

In dringende gevallen kan de waarschuwing als bedoeld in het voorgaande lid achterwege worden gelaten.

Na opzegging zoals bedoeld in dit artikel dient Huurder ervoor te zorgen dat de Accommodatie is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk verlaten, doch uiterlijk binnen vier uur na opzegging door Verhuurder. 

Onverminderd het voorgaande blijft Huurder in beginsel gehouden de Reissom te betalen.

Artikel 9: Klachten
Indien Huurder klachten heeft over het verblijf, waaronder de Accommodatie en/of Verhuurder, is Huurder verplicht direct contact op te nemen hierover met Verhuurder. Indien tijdens het verblijf van Huurder geen melding wordt gemaakt van de klacht, zal bij beëindiging van het verblijf geen aanspraak gemaakt kunnen worden op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
De wettelijke aansprakelijkheid van Verhuurder voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Verhuurder uitbetaalt voor de schade,  tenzij sprake is van opzettelijk of nalatig handelen van Verhuurder. Verhuurder zal zorgdragen voor een verzekering van schade die redelijkerwijs verzekerbaar is, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, waaronder de voorwaarden waartegen verzekering van de schade mogelijk is.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan Verhuurder is toe te rekenen.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het toerekenbaar doen of nalaten van hemzelf, de Medehuurder(s) of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven.

Artikel 11: Overige bepalingen
De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.
Indien enig artikel van de Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of in rechte vernietigd wordt, laat dit de werking van de overige artikelen onverlet.
Op de Overeenkomst en de Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.